Informácie o newsletteri

FORMULÁR ŽIADOSTI O ÚDAJE PRE ZASIELANIE NEWSLETTEROV

Informačný dokument podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/679 (GDPR) – Informácie o spracúvaní osobných údajov získaných od zainteresovanej strany

V súlade s ustanoveniami Nariadenia EÚ 2016/679 (Európske nariadenie o ochrane osobných údajov) sú poskytnuté potrebné informácie týkajúce sa spracovania poskytnutých osobných údajov.

Definície: umenie. 4 nariadenia EÚ 2016/679 definuje „osobné údaje“ ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („zainteresovaná strana“); fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať s osobitným odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na jeden alebo viac charakteristických prvkov jej fyzickej identity, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo sociálne.

Newsletter sa zasiela e-mailom tým, ktorí o to výslovne požiadajú, vyplnením príslušného formulára na stránke a poverením správcu údajov na spracovanie ich osobných údajov.

1. DRŽITEĽ OŠETRENIA

podľa čl. 4 nariadenia EÚ 2016/679, je Hotel Garni Renania S.a.s. di Anese Andrea & C., so sídlom vo Via dell’Acquario n. 41, PSČ 30028, Mesto San Michele al Tagliamento (VE), andrea@agenzia-sole.it s výhradným odkazom na úlohu vlastníka podniku s názvom „Hotel Renania“.

2. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Osobné údaje poskytnuté užívateľmi sa používajú výhradne na účely zasielania newsletteru s reklamnou komunikáciou prostredníctvom e-mailu a nebudú poskytnuté tretím stranám ani šírené.

Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby uvedený v článku 6 odsek 1 písmeno a) nariadenia EÚ 2016/679 so zasielaním newsletterov alebo propagačných oznámení vo všeobecnosti prostredníctvom e-mailu.

3. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV ÚDAJOV

Poskytnuté osobné údaje budú oznámené príjemcom, ktorí budú údaje spracúvať ako správcovia (článok 28 Nariadenia EÚ 2016/679) a/alebo ako fyzické osoby konajúce na základe poverenia správcu údajov a správcu (článok 29 ods. Nariadenie EÚ 2016/679), na účely uvedené vyššie v bode 2.

Údaje budú oznámené napríklad a nie výlučne na:

– subjekty, ktoré poskytujú služby správy informačného systému používaného správcom údajov a súvisiacich telekomunikačných sietí, vrátane e-mailu, newsletterov a správy webových stránok, vrátane napríklad Mercurio Sistemi S.r.l.;

– odborníci a konzultanti v oblasti asistenčných a poradenských vzťahov;

– príslušné orgány na plnenie zákonných povinností a/alebo ustanovení verejných orgánov na požiadanie.

Subjekty patriace do vyššie uvedených kategórií vykonávajú funkciu manažéra spracovania údajov alebo fungujú úplne autonómne ako samostatní správcovia údajov.

Zoznam spracovateľov údajov je neustále aktualizovaný a dostupný v sídle prevádzkovateľa. Akákoľvek ďalšia komunikácia alebo šírenie sa uskutoční len s vaším výslovným súhlasom.

4. PRENOS ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY A/ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE A ZÁRUK

Vaše údaje, ktoré sú predmetom spracovania, nebudú zverejnené, ale môžu byť poskytnuté spoločnostiam, ktoré sú so spoločnosťou zmluvne prepojené, v súlade a v medziach GDPR. Osobné údaje sú uložené na serveroch umiestnených v rámci Európskej únie. V každom prípade sa rozumie, že Prevádzkovateľ bude mať v prípade potreby právo presunúť servery aj mimo EÚ. V tomto prípade Správca údajov odteraz zaisťuje, že prenos údajov mimo EÚ bude prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi, s výhradou ustanovenia štandardných zmluvných doložiek stanovených Európskou komisiou a používateľ bude informovaný.

5. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV ALEBO KRITÉRIÁ NA URČENIE DOBY

Spracovanie bude vykonávané v automatizovanej a manuálnej forme, metódami a nástrojmi zameranými na zaručenie maximálnej bezpečnosti a dôvernosti, vlastníkom a/alebo osobami na to osobitne poverenými. V súlade s ustanoveniami čl. 5 odsek 1 písm. e) nariadenia EÚ 2016/679 budú osobné údaje poskytnuté na odber newsletterov alebo všeobecne propagačných oznámení prostredníctvom e-mailu uchovávané až do odvolania súhlasu záujemcom odhlásením sa z odberu newslettera alebo zaslaním jednoduchého e-mailu s žiadosť o zrušenie tejto služby.

6. CHARAKTER POSKYTNUTIA ÚDAJOV A DÔSLEDKY ODMIETNUTIA POSKYTNUTIA ÚDAJOV

Oznamovanie osobných údajov nie je povinnosťou, pretože svoje osobné údaje môžete poskytnúť vo vyhradených oblastiach na stránke, je však nevyhnutné na splnenie účelov spracovania; dôsledok neposkytnutia osobných údajov znemožňuje prihlásiť sa na odber noviniek.

7. PRÁVA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

Zainteresovaná strana môže uplatniť svoje práva vyjadrené v Nariadení EÚ 2016/679 kontaktovaním prevádzkovateľa údajov, zaslaním e-mailu na adresu andrea@agenzia-sole.it alebo písomnou formou na kanceláriu prevádzkovateľa uvedenú vyššie.

Záujemca má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o prístup k Vašim osobným údajom (článok 15), ich opravu (článok 16) alebo zrušenie (článok 17), obmedzenie spracúvania (čl. 18), prenosnosť údajov (článok 20) ​​alebo napokon namietať proti spracovaniu údajov na základe oprávneného záujmu (článok 21).

V zmysle čl. 7 ods. 3 má záujemca právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

V prípade žiadosti o prenosnosť údajov prevádzkovateľ poskytne údaje v štruktúrovanom formáte, bežne používanom a čitateľnom automatickým zariadením, bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4 čl. 20 nariadenia EÚ 2016/679. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné správne a súdne odvolanie, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie údajov porušuje ustanovenia nariadenia EÚ 2016/679, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Garantovi za ochranu osobných údajov údaje) podľa čl. 15 písmeno f) nariadenia EÚ 2016/679.

8. AUTOMATIZOVANÉ PROCESY ROZHODOVANIA

Neexistuje žiadny automatizovaný proces rozhodovania.