Informativa Newsletter

ADATKÉRÉSI ŰRLAP HÍRLEVÉL-KÜLDÉSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ

Az EU 2016/679 (GDPR) 13. cikke szerinti tájékoztató – Tájékoztató az érdekelt féltől gyűjtött személyes adatok feldolgozásához

Az EU 2016/679 (Személyes adatok védelméről szóló európai rendelet) előírásainak megfelelően a megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban a szükséges tájékoztatást megadjuk.

Meghatározások: művészet. A 2016/679 EU-rendelet 4. cikke meghatározza a „személyes adat” bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érdekelt félre”) vonatkozó információt; az a természetes személy azonosíthatónak minősül, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különös tekintettel egy azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatra, online azonosítóra vagy fizikai személyazonosságának egy vagy több jellemző elemére, fiziológiai, genetikai, pszichés, gazdasági, kulturális vagy társadalmi.

A hírlevelet e-mailben küldjük meg azoknak, akik kifejezetten kérik, az oldalon a megfelelő űrlap kitöltésével és az Adatkezelő felhatalmazásával személyes adataik feldolgozására.

1. A KEZELÉS TARTÓSA

cikk alapján. A 2016/679 EU-rendelet 4. cikke a Hotel Garni Renania S.a.s. di Anese Andrea & C., székhelye: Via dell’Acquario n. 41,

Irányítószám 30028, város San Michele al Tagliamento (VE), andrea@agenzia-sole.it, kizárólag a “Hotel Renania” nevű vállalkozás tulajdonosi szerepére hivatkozva.

2. A FELDOLGOZÁS CÉLJA ÉS JOGI ALAPJA

A felhasználók által megadott személyes adatokat kizárólag a hírlevél e-mailben történő promóciós kommunikációs céljára használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk ki és nem terjesztjük.

Az adatkezelés jogalapja az érintettnek a 2016/679 EU-rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában említett hozzájárulása ahhoz, hogy hírleveleket vagy általában promóciós közleményeket kapjon e-mailben.

3. AZ ADATOK CÍMZÉSE VAGY AZ ADATOK CÍMZÉSÉNEK KATEGÓRIÁJA

A megadott személyes adatokat a címzettekkel közöljük, akik az adatokat kezelőként (EU Rendelet 2016/679 28. cikk) és/vagy az Adatkezelő és az Adatkezelő felügyelete alatt eljáró természetes személyként kezelik (29. cikk). EU rendelet 2016/679), a fenti 2. pontban felsorolt ​​célokra.

Példaként, de nem kizárólagosan, az adatokat továbbítjuk:

– az Adatkezelő által használt információs rendszer és a kapcsolódó telekommunikációs hálózatok kezeléséhez szolgáltatásokat nyújtó alanyok, ideértve az e-mailt, a hírleveleket és a weboldal kezelését, ideértve például a Mercurio Sistemi S.r.l.-t;

– szakemberek és tanácsadók a segítségnyújtás és tanácsadói kapcsolatok területén;

– az állami szervek jogi kötelezettségeinek és/vagy rendelkezéseinek teljesítésére illetékes hatóságok kérésre.

A fent említett kategóriákba tartozó alanyok adatkezelési tisztséget töltenek be, vagy teljes önállóságban önálló adatkezelőként működnek.

Az Adatfeldolgozók listája folyamatosan frissül és elérhető az Adatkezelő székhelyén. Bármilyen további kommunikációra vagy terjesztésre csak az Ön kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor.

4. ADATKEZELÉS HARMADIK ORSZÁGBA ÉS/VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETBE ÉS GARANCIÁK

A feldolgozás tárgyát képező adatait nem adjuk ki, de a GDPR-nak megfelelően és annak keretein belül a céggel szerződéses kapcsolatban álló társaságokkal közölhetik. A személyes adatokat az Európai Unión belül található szervereken tároljuk. Mindenesetre magától értetődik, hogy az Adatkezelő szükség esetén jogosult a szervereket az EU-n kívülre is áthelyezni. Ebben az esetben az Adatkezelő ezentúl gondoskodik arról, hogy az adatok EU-n kívüli továbbítása a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság által biztosított általános szerződési feltételek kikötése mellett történjen, és a felhasználó tájékozott.

5. ADATKEZELÉSI IDŐSZAK VAGY AZ IDŐSZAK MEGHATÁROZÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

Az adatkezelést automatizált és manuális formában, a maximális biztonságot és titoktartást garantáló módszerekkel és eszközökkel végzi a tulajdonos és/vagy az erre kijelölt személyek. pontjában foglaltaknak megfelelően. 5. bekezdés 1. levél. A 2016/679 EU-rendelet e) pontja értelmében a hírlevél vagy általában az e-mailben történő promóciós kommunikációhoz megadott személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az érdekelt a hozzájárulását a hírlevélről való leiratkozással vagy egyszerű e-mail küldésével vissza nem vonja. lemondási kérelmet ehhez a szolgáltatáshoz.

6. AZ ADATKEZELÉS JELLEGE ÉS AZ ADATSZÁLLÍTÁS MEGTAGADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A személyes adatok közlése nem jelent kötelezettséget, mivel Ön szabadon megadhatja személyes adatait az oldal erre kijelölt részein, de ez szükséges az adatkezelés céljainak teljesítéséhez; a személyes adatok megadásának elmulasztásának következményei lehetetlenné teszik a hírlevélre való feliratkozást.

7. AZ ÉRDEKELT FELEK JOGAI

Az érintett a 2016/679 EU Rendeletben kifejezett jogait az Adatkezelő megkeresésével, az andrea@agenzia-sole.it e-mail címen vagy az Adatkezelő fent megjelölt irodájának levélben érvényesítheti.

Az érdekelt fél bármikor jogosult kérni az Adatkezelőtől az Ön személyes adataihoz való hozzáférést (15. cikk), azok helyesbítését (16. cikk) vagy törlését (17. cikk), az adatkezelés korlátozását (15. cikk). 18. cikk), az adatok hordozhatósága (20. cikk), vagy végül tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen (21. cikk).

A művészet értelmében. 7. (3) bekezdése alapján az érdekeltnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni.

Adathordozhatóság iránti kérelem esetén az Adatkezelő strukturált, általánosan használt és automata eszközzel olvasható formátumban adja meg az adatokat, a (3) és (4) bekezdés sérelme nélkül. Az EU 2016/679 rendelet 20. cikke. Egyéb közigazgatási és bírósági fellebbezés sérelme nélkül, ha úgy véli, hogy az adatkezelés sérti a 2016/679 EU rendeletben foglaltakat, az érintett jogosult panasszal élni a felügyeleti hatóságnál (Személyvédelmi kezes). adatok) alapján. Az EU 2016/679 rendelet 15. f) pontja.

8. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATÁSI FOLYAMATOK

Nem létezik automatizált döntéshozatali folyamat.